POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


   
       
   
Instytucje kultury  ->  Teatry
Teatr Figur Kraków
ul. Sławkowska 14
31-014 Kraków
teatr@teatrfigur.pl
« zamknij mapę
 
http://teatrfigur.pl/
promocja@teatrfigur.pl
 

TEATR FIGUR to:

– Jedyny w Polsce profesjonalny teatr cieni.

– Teatr lalek dla dorosłych; w repertuarze TFK są spektakle inspirowane literaturą, fotografią, sztukami wizualnymi, komiksami.

– Teatr Figurki, czyli scena dla najmłodszych TFK


Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Obok dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej jed­nym z głów­nych celów TFK jest spo­pularyzowanie te­atru lal­ko­we­go w Krako­wie, stworze­nie ak­tyw­nego śro­dowiska złożonego z ar­ty­stów zaj­mu­jących się różn­ymi dzie­dzina­mi sz­tu­ki oraz publicz­no­ści, ak­tyw­nie ko­rzystającej z ofer­ty TFK: warsz­tatów, dys­kusji, pa­neli etc.

Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK:

1. Pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my
2. Cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej
3. Labo­rato­rium te­atru cie­ni
4. Sz­tu­ka spo­łecz­na

Te­atr Fi­gur Krakówpow­stał w 2007 ro­ku ja­ko nie­zależny ze­spół ak­to­rów, plasty­ków i anima­to­rów kul­tu­ry za­in­tereso­wanych współcze­snym te­atrem. W ciągu 5 lat swojej dzia­łal­no­ści przy­go­to­waliśmy 10 pre­mier, wzięliśmy udział w po­nad 25 festiwalach te­atral­nych. Wie­lo­krot­nie wy­stępo­waliśmy za gra­nicą: Al­bu­querque, San­ta Fe, Lipsk, Seul, Taj­pej. Obok pra­cy ar­ty­stycz­nej pro­wadzimy sze­ro­ko za­kro­joną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­no-spo­łecz­ną. Ważn­iej­sze pro­jek­ty: ("Dilet­tan­te - te­atr w ruchu", "Cygańs­kie Theatrum Mun­di"); "Te­atr Nau­ko­wy" (z Wy­dzia­łem Edu­ka­cji Mia­sta By­tom), "Lato w Te­atrze" i "Te­atr Pol­ska" (oba or­ga­nizowane przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie).


DYREKTORKA ARTYSTYCZNA
DAGMARA ŻABSKA
+48 513 197 392
dag­ma­ra@teatr­fi­gur.pl

DYREKTORKA ADMINISTRACYJNO-FINANSOWA
MARTA HANKUS
+48 606 151 995
marta@teatr­fi­gur.pl

  
 
           

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2024


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury